จันทร์ ที่ 13 มกราคม 2014

การตอบสนองของคุณต่อพระคำ
Your Response To The Word

“…เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่า เราจะไม่ละท่าน หรือทอดทิ้งท่านเลย เหตุฉะนั้นเราทั้งหลายอาจกล่าวด้วยใจเชื่อมั่นว่า องค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงเป็นพระผู้ช่วยของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่กลัว มนุษย์จะทำอะไรแก่ข้าพเจ้าได้เล่า” (ฮีบรู 13:5-6)

    การตอบสนองของคุณเป็นสิ่งสำคัญมาก เมื่อใดก็ตามที่พระคำของพระเจ้ามาถึงคุณ อาจเป็นช่วงเวลาการศึกษาพระคำส่วนตัว หรือยามที่คุณได้ฟังคำเทศนา อย่างไรก็ดี หลายคนยังจำเป็นต้องเรียนรู้ถึงวิธีการตอบสนองต่อพระคำ การรับพระคำนั้นยังไม่เพียงพอ สิ่งสำคัญก็คือคุณจะทำอย่างไรกับพระคำนั้น

ยากอบ 1:22 กล่าวว่า “แต่ท่านทั้งหลายจงเป็นคนที่ประพฤติตามพระวจนะนั้น ไม่ใช่เป็นแต่เพียงผู้ฟังเท่านั้น ซึ่งเป็นการลวงตนเอง” คุณจะต้องไม่เพียงศึกษาหรือฟังพระคำของพระเจ้าและเงียบเฉยอยู่เท่านั้น ไม่ใช่! คิดถึงพระเยซู หลังจากที่พระองค์อ่านพระวจนะคำในธรรมศาลาแล้ว พระองค์ทรงตรัสกับผู้ที่ฟังพระองค์ว่า “…คัมภีร์ตอนนี้ที่ท่านได้ยินกับหูของท่านก็สำเร็จในวันนี้แล้ว” (ลูกา 4:21) หลังจากนั้นพระองค์ได้ออกไปและแสดงออกพระคำนั้น รักษาคนเหล่านั้นที่ถูกกดขี่โดยมารร้าย (กิจการ 10:38)

เมื่อคุณรับฟังพระคำของพระเจ้า คุณจะต้องปฏิบัติตาม คุณจะต้องตอบสนอง คุณจะตอบสนองต่อพระคำอย่างไร? ข้อพระคัมภีร์ตอนต้นได้บอกเราอย่างชัดเจน ซึ่งกล่าวว่า “…เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่า…เหตุฉะนั้นเราทั้งหลายอาจกล่าวด้วยใจเชื่อมั่นว่า…” พูดอีกนัยหนึ่งคือว่า เหตุผลที่พระเจ้าทรงตรัส (ผ่านทางพระคำของพระองค์) เพื่อที่จะให้เราสามารถพูดด้วยความกล้าหาญถึงสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสไว้ นี่คือถ้อยคำแห่งความเชื่อ ตอบสนองต่อพระคำของพระเจ้าในความเห็นพ้องร่วมกับพระองค์ พูดสิ่งเดียวกันด้วยการยอมรับ ถ้อยคำแห่งความเชื่อแห่งพระคำที่คุณกล่าวคือการตอบสนองของคุณต่อพระคำ นั่นคือสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณและสถานการณ์รอบข้าง

ยกตัวอย่างเช่น 1 ยอห์น 4:4 กล่าวว่า “ลูกทั้งหลายเอ๋ย ท่านเป็นฝ่ายพระเจ้า และได้ชนะเขาเหล่านั้น เพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในท่านทั้งหลายเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลก” คุณควรจะตอบสนองและกล่าวว่า “ใช่ ข้าพเจ้าเกิดจากพระเจ้า และข้าพเจ้ามีชัยชนะเหนือซาตาน โลกนี้ และระบบของมัน เพราะว่าผู้ที่อยู่ภายในข้าพเจ้ายิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลกนี้” ในการกล่าวพระคำในความเชื่อเกี่ยวกับตัวคุณจะนำพาคุณจากชัยชนะสู่ชัยชนะ ในชีวิตที่สูงขึ้นไป ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงสำแดงชีวิตแห่งชัยชนะที่ต่อเนื่อง! ข้าพระองค์ไม่เคยท้อแท้หรืออยู่ภายใต้หลักการของโลกนี้ เพราะว่าข้าพระองค์มีชีวิตอยู่ในระดับที่สูงกว่า ข้าพระองค์อยู่ในอาณาจักรแห่งแสงสว่าง ที่ซึ่งข้าพระองค์ครอบครองอย่างมีชัยเหนือสิ่งที่ไม่ดีในชีวิต ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยากอบ 1:25, โรม 10:8-10


Comments are closed