พุธ ที่ 6 ธันวาคม 2017
การตระหนักรู้ถึงความชอบธรรม
Righteousness Consciousness

“พระเจ้าทรงทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป เพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์” (2 โครินธ์ 5:21)

    พระเจ้าได้ทำให้พระคริสต์มีบาป ไม่ใช่เป็นเพียง “เครื่องบูชาไถ่บาป” แต่ให้มีบาป เพื่อที่เราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้า เป็นตัวแทนสูงสุดของความชอบธรรมของพระเจ้า เป็นความจริงที่ยอดเยี่ยม!

เมื่อเราได้อ่านพบว่าพระเจ้าได้ทำให้พระเยซูผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป เพราะเห็นแก่เรา คำว่า “ผู้ทรงไม่มีบาป” ในภาษากรีกมีพลังมาก มีความหมายว่าพระเยซูตระหนักว่า “ไม่มีบาป” นั่นคือหนึ่งในสิ่งที่แสดงให้เห็นได้ชัดที่สุดในภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตามนั่นอาจไม่ใช่การแสดงให้เห็นอย่างครบถ้วน

วิธีที่ดีที่สุดในการสื่อสารสิ่งที่พระคำได้บอกไว้ในตอนนี้ว่าพระเยซูทรง “ตระหนักว่าไม่มีบาป” ซึ่งมีความหมายว่า ไม่ใช่เพียงแต่พระเจ้าประกาศว่าพระองค์ไม่มีบาป แต่พระเยซูเองก็ตระหนักว่าพระองค์ไม่มีบาป พระองค์ทรงตระหนักถึงความไม่มีบาปของพระองค์ ดังนั้นเมื่อเราพูดถึงการตระหนักรู้ถึงความชอบธรรม เรากำลังพูดภาษาฝ่ายวิญญาณ ผู้ที่รู้ว่าไม่มีบาป ผู้ที่ตระหนักถึงความไม่มีบาปของพระองค์เอง ได้รับการทำให้บาป เพื่อที่เราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้า นั่นคือข่าวประเสริฐ!

พระเยซูมาเพื่อทำให้คุณเป็นลูกของพระเจ้า พระองค์มาเพื่อทำให้คุณเป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าในร่างกายมนุษย์ จงตระหนักถึงความชอบธรรมของคุณในพระองค์ เหมือนที่พระองค์ทรงตระหนักในความไม่มีบาปของพระองค์เอง

ความชอบธรรมของคุณเป็นความชอบธรรมที่สมบูรณ์ โดยการเป็นความชอบธรรมของพระเยซูคริสต์ ซึ่งคุณได้รับเป็นของขวัญผ่านทางการเสียสละของพระเยซูคริสต์แทนที่คุณ โคโลสี 1:22 บอกเราถึงผลแห่งการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ นั่นก็คือเพื่อที่จะทำให้คุณปราศจากความบาป บริสุทธิ์ ปราศจากตำหนิในสายพระเนตรของพระเจ้า นี่คือคนที่คุณเป็นในวันนี้ บริสุทธิ์ รับการชำระ รับเกียรติ และยอมรับได้ต่อพระพักตร์พระเจ้า จงรักษาการตระหนักรู้นี้ไว้

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับธรรมชาติแห่งความชอบธรรมของพระองค์ในวิญญาณของข้าพระองค์ที่ทำให้เกิดความชอบธรรมของพระองค์ในทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ทำ ความบาปไม่มีอำนาจเหนือชีวิตของข้าพระองค์ ดังนั้นข้าพระองค์จึงตระหนักรู้ถึงการปราศจากความบาปของข้าพระองค์ เหมือนที่พระเยซูทรงเป็น ชีวิตของข้าพระองค์คือการสำแดงแห่งความชอบธรรมของพระเจ้า ขอบพระคุณพระเจ้า ที่ข้าพระองค์ปราศจากตำหนิต่อพระพักตร์พระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 5:1; โคโลสี 1:21-22; 1 ยอห์น 4:17


Comments are closed