เสาร์ ที่ 21 เมษายน 2018

การดีดำเนินต่อไป
The Good Work Continues

“ข้าพเจ้าแน่ใจอย่างนี้ว่าพระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการดีไว้ในพวกท่าน จะทรงทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์” (ฟิลิปปี 1:6)

    เมื่อคุณได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตคุณ พระเจ้าทรงเริ่มพันธกิจในชีวิตคุณ พระองค์ไม่ได้อยู่อย่างเงียบๆในมุมหนึ่งของชีวิตคุณ พระองค์ทำงานในคุณ พระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูคริสต์มอบพระองค์เองแก่เรา เพื่อจะชำระเราเข้าสู่การเป็นหมู่ชนพิเศษของพระองค์ และกระตือรือร้นในการดี แล้วอะไรคือการดี?

นั่นคือการงานของความเชื่อ การงานของความชอบธรรมซึ่งกระทำผ่านคุณโดยฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ ภาระใจและความร้อนร้นที่จะทำการดีเป็นผลของพระวิญญาณในชีวิตคุณ พระเจ้าทรงเป็นผู้เดียวที่ทำให้คุณมีพลังในการทำการดี พระคัมภีร์บอกว่า “เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ทำการดี ซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้วเพื่อให้เราดำเนินตาม (เอเฟซัส 2:10)

ตอนนี้คุณสามารถเข้าใจถึงสิ่งที่เปาโลกล่าวว่า ข้าพเจ้าแน่ใจอย่างนี้ว่าพระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการดีไว้ในพวกท่าน จะทรงทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์ นั่นหมายความว่การดีดำเนินต่อไปคุณจะเกิดประสิทธิภาพและเกิดผลทุกอย่างที่คุณทำ เพราะว่ามีผู้ที่ยิ่งใหญ่ทำงานในคุณ

บางคนอาจกล่าวว่า “ผมรู้ว่าตอนนี้ผมทำดีที่สุดแล้ว แต่ใครจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันพรุ่งนี้ ผมอาจจะไม่ได้ทำดีที่สุดก็ได้” ผ่อนคลาย! พระเจ้าบอกเราว่าการดีของพระเจ้าในคุณจะสำเร็จ มันอาจไม่ใช่สัปดาห์หน้า หรือในสองปีข้างหน้า แต่จนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์ จนกว่าจะถึงการรับคริสตจักรของพระองค์ไป ดังนั้นเมื่อคุณเห็นแล้ว คุณจะต้องทำต่อไป คุณจะชนะเสมอ

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดาที่รัก ข้าพระองค์ขอบคุณพระองค์สำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ล้ำค่าผู้อยู่ในข้าพระองค์และทำงานในข้าพระองค์ และเป็นเหตุให้ข้าพระองค์มีความตั้งใจและกระทำในความสุขอันดีของพระองค์ ไม่มีพื้นที่ให้ความล้มเหลวหรือการโจมตีในชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ชนะเสมอ ข้าพระองค์เป็นผลที่ไม่เสื่อมสลาย เกิดผล เกิดผลแห่งความชอบธรรมในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพื่มเติม: ยอห์น 14:16-17; เอเฟซัส 2:10; 1 ยอห์น 4:4


Comments are closed