พฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2013

การซื้อใหม่
A Fresh Purchase

“พระองค์เสด็จเข้าไปในที่บริสุทธิ์เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และพระองค์ไม่ได้ทรงนำเลือดแพะและเลือดลูกวัวเข้าไป แต่ทรงนำพระโลหิตของพระองค์เองเข้าไป และทรงสำเร็จการไถ่บาปชั่วนิรันดร์แก่เรา” (ฮีบรู 9:12)

    คำว่า “ไถ่บาป” ที่ใช้ในข้อพระคัมภีร์ตอนต้นมาจากคำในภาษากรีกว่า “lutrosis” ซึ่งหมายความว่า ค่าไถ่ ปลดปล่อย รักษา หรือนำออกจากปัญหา พระเยซูได้ไถ่มนุษย์ออกจากความบาปที่ไม้กางเขน และพระโลหิตของพระองค์ได้กลายมาเป็นเงินที่พระองค์ใช้จ่ายราคาเพื่อความบาปของโลกนี้ เมื่อพระองค์ถูกฝัง และเป็นขึ้นในวันที่สาม พระเจ้าได้ชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตายด้วยชีวิตใหม่ เดี๋ยวนี้พระองค์ได้ให้ชีวิตนิรันดร์แก่ผู้ที่เชื่อในพระองค์

สังเกตว่าผู้ที่ถูกสร้างใหม่ไม่ใช่ผู้ที่ถูกไถ่ เขาเป็นผลของการไถ่ของพระคริสต์บนไม้กางเขน บางคนสับสนเมื่อพวกเขาศึกษาบางส่วนของข้อพระคัมภีร์ที่อธิบายว่าผู้ที่ถูกสร้างใหม่คือ “ผู้ที่ถูกไถ่” ยกตัวอย่างในวิวรณ์ 5:9 พระคัมภีร์กล่าวว่า “และเขาทั้งหลายก็ร้องเพลงใหม่ ว่าดังนี้ “พระองค์ทรงเป็นผู้ที่สมควรจะทรงรับม้วนหนังสือ และแกะตราม้วนหนังสือนั้นออก เพราะว่าพระองค์ทรงถูกปลงพระชนม์แล้ว และด้วยพระโลหิตของพระองค์นั้น พระองค์ได้ทรงไถ่เราทั้งหลายซึ่งมาจากทุกตระกูล ทุกภาษาทุกชาติและทุกประเทศ ให้ไปถึงพระเจ้า” คำว่า “ไถ่” ในที่นี้ถูกแปลมาผิด มันมาจากคำในภาษากรีกว่า “agorazo” ซึ่งหมายความว่าไปที่ตลาดและซื้อของ คือการซื้อของบางอย่างเป็นของขวัญเพื่อให้กับใครบางคน ไม่ใช่การซื้อกลับคืนเหมือนในกรณีของ “lutrosis” แต่เป็นการซื้อใหม่ พระองค์ได้ซื้อเราด้วยพระโลหิตของพระองค์ และได้มอบเราเป็นของขวัญแด่พระเจ้า

ฉบับแปลอื่นๆ ได้แปลข้อพระคัมภีร์นี้ได้ถูกต้อง ในฉบับ NIV กล่าวว่า “…ด้วยพระโลหิตของพระองค์นั้น พระองค์ได้ทรงซื้อคนจากทุกเผ่า ทุกภาษาทุกชาติและทุกประเทศเพื่อพระเจ้า” ฉบับ TLB กล่าวว่า “…เพราะพระองค์ได้ถูกประหาร และพระโลหิตของพระองค์ได้ซื้อคนจากทุกชนชาติ เป็นของขวัญสำหรับพระเจ้า” คุณเป็นของขวัญ ถูกซื้อเพื่อพระเจ้าโดยพระเยซู พระองค์ทรงซื้อคุณด้วยราคา นี่ไม่ใช่ “lutrosis” นี่เป็น “agorazo” เป็นการซื้อใหม่ เดี๋ยวนี้คุณเป็นของพระเจ้าแล้ว คุณไม่ใช่คนที่ถูก “ปลดปล่อย” จากมารร้ายเมื่อพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์ที่ไม้กางเขน คุณเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่ ไม่เคยถูกปลดปล่อยจากมารร้าย แต่เกิดอย่างสูงศักดิ์แด่พระองค์ โดยการเกิดครั้งที่สอง

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงส่งพระเยซูมาสิ้นพระชนม์เพื่อข้าพระองค์ และหลั่งพระโลหิตอันประเสริฐของพระองค์เพื่อชำระข้าพระองค์จากความอธรรมทั้งมวล ดังนั้นข้าพระองค์จึงกลายเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่ มีอิสระที่จะดำเนินในความชอบธรรม และรับใช้พระองค์ด้วยความยินดี ชื่นชมการสถิตอยู่ของพระองค์ ดำเนินในฤทธิ์เดชและพระสิริของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 4:14-16; 1โครินธ์ 6:20


Comments are closed