ศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2019

การชำระให้สะอาดอย่างอัตโนมัติ
Automatic Cleansing

“ในพระบุตรนั้นเราได้รับการไถ่ คือการยกโทษจากบาปทั้งหลาย” (โคโลสี 1:14)

     คุณไม่ยินดีหรือที่ในพระคริสต์นั้น บาปทั้งหมดของเราได้รับการยก ทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต? ลองจินตนาการว่าถ้ามีคนบอกว่าบาปในอนาคตของเราไม่ได้ถูกจัดการโดยพระโลหิตของพระเยซู แล้วเมื่อไรพระองค์จะไปแก้ไขพวกมัน? พวกมันจะถูกยกเมื่อไร?

นอกจากนี้ลองสมมติว่าคริสเตียนทำบาปในที่ทำงานของเขา และพูดกับตัวเองว่า “สำนักงานนี้ไม่เอื้ออำนวยให้ฉันอธิษฐานได้ในตอนนี้ ฉันจะรีบทำงานเพื่อที่ฉันจะได้กลับบ้านเพื่ออธิษฐานและคืนดีกับพระเจ้า” ลองจินตนาการว่าในขณะที่เขายังทำงานอยู่ เสียงเป่าแตรของการที่คริสตจักรถูกรับขึ้นไปก็ดังขึ้น เขาจะไปสวรรค์หรือจะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง?

ตอนนี้บางทีคุณอาจกำลังคิดว่า “หมดหวังแล้วสำหรับคริสเตียนคนนั้น! เขาไม่สามารถไปสวรรค์ได้” นั่นหมายความว่าคุณไม่ได้รู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าจริงๆ พระองค์ทรงจริงจังเกี่ยวกับความรอดของคุณมากเกินกว่าที่จะทิ้งคุณไว้ข้างหลังเพราะคุณทำผิดพลาด พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมสิ่งที่เรียกว่าการชำระให้สะอาดอย่างอัตโนมัติไว้สำหรับคริสเตียน! นี่คือสิ่งที่พระคำสอน

ผู้ที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังคือผู้ที่ไม่ได้เดินในความสว่างของพระองค์ คนที่ไม่ได้รู้จักพระองค์และไม่ได้รักพระองค์ ความจริงเพียงแค่คุณยอมรับว่าคุณทำสิ่งที่ผิดพลาดซึ่งคุณคิดว่าจะคุยกับพระองค์แสดงให้เห็นว่าความสว่างของพระองค์อยู่ในหัวใจคุณ

ตอนนี้อ่านสิ่งที่พระคำกล่าวไว้ใน 1 ยอห์น 1:7 ว่า “แต่ถ้าเราเดินอยู่ในความสว่าง เหมือนอย่างที่พระองค์สถิตในความสว่าง เราก็มีสามัคคีธรรมซึ่งกันและกัน และพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ ก็ชำระเราให้ปราศจากบาปทั้งสิ้น” ส่วนที่ขีดเส้นใต้ไม่ได้บอกว่าคุณจะได้รับการชำระหลังจากที่คุณอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อการให้อภัย ไม่! ไม่ได้บอกด้วยว่าพระโลหิตของพระเยซูจะชำระคุณจากบาป มันไม่ใช่เรื่องในอนาคต มันเป็นกระบวนการอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง! พระโลหิตของพระองค์ชำระให้คุณสะอาดทุกครั้งที่มีความต้องการเกิดขึ้น

และรู้อะไรไหม? การยกบาปอย่างอัตโนมัติของคุณนี้เป็นเรื่องทางกฎหมายต่อพระพักตร์พระเจ้า ไม่ใช่เรื่องของการเลือกจากพระเจ้าอีกต่อไป แต่เป็นเหตุผลทางกฎหมายสำหรับ
คริสเตียน ฮาเลลูยา!

นี่คือเหตุผลที่การรู้ เข้าใจ และเดินทุกวันในความสว่างของพระคำของพระเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญ ไม่ใช่ในสิ่งที่อยู่ในสมมติฐานของมนุษย์ จงเดินไปในความสว่างแห่งความชอบธรรมของคุณ ทำให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพอพระทัยด้วยชีวิตของคุณ และคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับบาป เพราะธรรมชาติของคุณในพระคริสต์ไม่ได้เป็นทาสของบาป

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ฉันดำเนินชีวิตและเดินในความชอบธรรม ซาตานไม่มีส่วนในตัวฉัน เพราะในพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของฉันฉันได้ถูกทำให้ชอบธรรมจากสิ่งที่ฉันไม่สามารถถูกทำให้ชอบธรรมได้ด้วยธรรมบัญญัติของโมเสส ฉันเดินด้วยการตระหนักรู้ถึงธรรมชาติของพระบิดาในตัวฉัน ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ยอห์น 1:7; โรม 4:7-8; มีคาห์ 7:18-19


Comments are closed