วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2019

การชำระผู้ส่งสารให้บริสุทธิ์
Sanctification Of The Messenger

“ถ้าใครชำระตัวเองให้พ้นจากความชั่วเหล่านี้ เขาก็จะเป็นภาชนะพิเศษ ซึ่งชำระให้บริสุทธิ์แล้ว เหมาะที่เจ้าของจะใช้เป็นประโยชน์ และพร้อมสำหรับการดีทุกอย่าง” (2 ทิโมธี 2:21)

     ในฐานะคริสเตียนคุณได้รับมอบหมายให้ประกาศข่าวประเสริฐ นั่นการนำข้อความแห่งฤทธิ์อำนาจแห่งการช่วยให้รอดของพระเจ้าไปสู่โลกของคุณและนอกเหนือจากนั้น พระคัมภีร์กล่าวว่าคุณได้รับความบริบูรณ์ทางวาจาทุกอย่างในพระองค์ (1 โครินธ์ 1:5) ซึ่งทำให้คุณรู้ว่าคุณได้ถูกเตรียมให้พร้อมสำหรับงานนี้แล้ว

อย่างไรก็ตามในฐานะผู้ประกาศหรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้แบกรับข่าวสารแห่งชีวิตของพระเจ้า วิธีที่คุณส่งมอบข่าวสารนี้เกี่ยวข้องอย่างมากกับคุณภาพของบุคลิกภาพของคุณ ซึ่งจะทำให้เกิดผลในแง่บวกหรือในแง่ลบ เกิดผล หรือไม่เกิดผล

พระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเรากล่าวว่า “ถ้าใครชำระ (ชำระให้บริสุทธิ์) ตัวเองให้พ้นจากความชั่วเหล่านี้ เขาก็จะเป็นภาชนะที่มีเกียรติ…” “การได้รับการชำระให้บริสุทธิ์” หมายถึงการถูกแยก หรือแยกตัวออกเพื่อให้พระเจ้าอย่างบริสุทธิ์ สิ่งนี้เริ่มต้นด้วยการชำระผู้ส่งสารให้บริสุทธิ์ นั่นคือการชำระภาชนะให้บริสุทธิ์ ถ้าหัวใจและความคิดของผู้ที่ส่งสารไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงและถูกทำให้บริสุทธิ์โดยพระคำ ไม่ว่าข้อความจะเป็นอะไร มันก็จะเสียหาย ไม่นานนักสิ่งที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพของเขาจะปรากฏให้เห็น และธรรมชาติของพระคริสต์จะถูกซ่อนอยู่ภายหลังกรอบที่ “น่าเกลียด”

นี่คือเหตุผลที่คุณต้องยอมจำนนต่อพระคำของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์เพื่อหล่อหลอมชีวิตและอุปนิสัยของคุณ ไม่มีใครในพวกเราที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อ “สิ่งที่ไร้เกียรติ” นั่นคือเราแต่ละคนได้รับการสร้างขึ้นเพื่อพระสิริของพระองค์ แต่คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าคุณจะเป็นภาชนะแห่งพระเกียรติหรือภาชนะแห่งความไร้เกียรติด้วยการดำเนินชีวิตของคุณ

แต่ขอบพระคุณพระเจ้า! พระองค์ได้ประทานให้เราแต่ละคนมีความสามารถที่จะดำเนินชีวิตแห่งความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แท้จริง และทำให้เรามีคุณสมบัติที่จะเป็นพันธกรที่มีประสิทธิภาพของข่าวประเสริฐแห่งพระคุณของพระองค์“ [พระองค์คือ] ผู้ประทานให้เราสามารถ [ทำให้เหมาะ และคู่ควร และ เพียงพอ] เป็นผู้ปรนนิบัติแห่งพันธสัญญาใหม่ [ของความรอดผ่านทางพระคริสต์] ที่ไม่ใช่เป็น [พันธกร] ไปตามตัวอักษร (ที่เขียนไว้) แต่เป็นไปตามพระวิญญาณ ด้วยว่าตัวอักษรที่เขียนไว้ [ของธรรมบัญญัติ] นั้นทำให้ตาย แต่พระวิญญาณ [บริสุทธิ์] ประทานชีวิต (2 โครินธ์ 3:6 ฉบับ AMPC) ดังนั้นจงดำเนินชีวิตในระดับแห่งการทรงเรียกของคุณ

คำอธิษฐาน

     พระบิดาในสวรรค์ที่รัก การมีส่วนในพันธกิจแห่งการคืนดีที่ยิ่งใหญ่นี้เป็นสิ่งที่มีเกียรติ ข้าพระองค์ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ผ่านทางพันธกิจแห่งพระคำของพระองค์และพระวิญญาณเพื่อทำตามน้ำพระทัยของพระองค์และทำให้ลิขิตชีวิตของพระองค์สำหรับชีวิตของข้าพระองค์สำเร็จ ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตแห่งความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แท้จริงด้วยการนำคนจำนวนมากมาสู่ชีวิตแห่งพระสิริเดียวกันผ่านทางคำพูดและอุปนิสัยของข้าพระองค์ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 10:10; โคโลสี 1:12; 1 โครินธ์ 6:19-20; โรม 6:14


Comments are closed