พุธ ที่ 28 พฤษภาคม 2014

การงานที่ดี
Good Works

“คือเรื่องพระเยซูชาวนาซาเร็ธ ว่าพระเจ้าได้ทรงเจิมพระองค์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และด้วยฤทธานุภาพอย่างไร และพระเยซูเสด็จไปกระทำคุณประโยชน์ และรักษาบรรดาคนซึ่งถูกมารเบียดเบียน เพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตกับพระองค์” (กิจการ 10:38)

     บางคนไม่ชื่นชมในการอัศจรรย์แห่งการรักษา เพราะว่าพวกเขาอ้างว่าซาตานก็ทำการอัศจรรย์เช่นนั้นด้วย ซาตานไม่สามารถรักษาได้ เพราะว่าการรักษาคือการงานที่ดี ไม่มีที่ไหนในพระคัมภีร์ที่ซาตานรักษาคน แต่เมื่ออ่านในข้อพระคัมภีร์ตอนต้น มันคือผู้ที่กดขี่ผู้คนและทำให้คนเหล่านั้นเจ็บป่วย

ในสมัยพระคัมภีร์ พวกยิวกล่าวหาพระเยซูว่าทำการอัศจรรย์โดยอำนาจของมารร้ายเบลเซบับ อย่างไรก็ตาม พระเยซูตอบไปว่า “ราชอาณาจักรใดๆ ซึ่งแตกแยกกันแล้วก็คงพินาศ เมืองใดๆ ครัวเรือนใดๆ ซึ่งแตกแยกกันแล้ว จะตั้งอยู่ไม่ได้ และถ้าซาตานขับซาตานออกมันก็แตกแยกกันในตัวมันเอง แล้วอาณาจักรของมันจะตั้งอยู่อย่างไรได้ และถ้าเราขับผีออกโดยเบเอลเซบูล พวกพ้องของท่านทั้งหลายขับมันออกโดยอำนาจของใครเล่า เหตุฉะนั้นพวกพ้องของท่านเองจะเป็นผู้ตัดสินกล่าวโทษพวกท่าน แต่ถ้าเราขับผีออกด้วยพระวิญญาณของพระเจ้า แผ่นดินของพระเจ้าก็มาถึงท่านแล้ว” (มัทธิว 12:25-28)

พระองค์ได้เตือนพวกเขาให้ระวังในการกล่าวถึงการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ “เพราะฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่า ความผิดบาปและคำหมิ่นประมาททุกอย่างจะโปรดยกให้มนุษย์ได้ เว้นแต่คำหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงโปรดยกให้มนุษย์ไม่ได้ ผู้ใดจะกล่าวร้ายบุตรมนุษย์ จะโปรดยกให้ผู้นั้นได้ แต่ผู้ใดจะกล่าวร้ายพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะทรงโปรดยกให้ผู้นั้นไม่ได้ ทั้งยุคนี้ยุคหน้า” (มัทธิว 12:31-32)

เป็นสิ่งผิดและอันตรายที่ใครก็ตามที่กล่าวว่าการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์มาจากซาตาน อย่าพูดว่าการอัศจรรย์แห่งการรักษาของพระเจ้าเป็นของปลอม แม้แต่พวกยิวในสมัยของพระเยซูยังรู้จักการรักษาและการอัศจรรย์ของพระเยซูว่าเป็นการงานที่ดี (ยอห์น 10:32-33) การอัศจรรย์แห่งการรักษาเป็นการงานที่ดีและสามารถทำได้โดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้น

เป็นความปรารถนาของพระเจ้าสำหรับลูกๆของพระองค์ที่จะเพลิดเพลินกับสุขภาพที่ดีและความสมบูรณ์ พระองค์ไม่ได้ทำให้คนเจ็บป่วยเพื่อให้พวกเขาถ่อมใจเหมือนที่บางคนคิด แต่พระองค์ทรงรักษาพวกเขาให้หาย

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้ายินดีที่เป็นน้ำพระทัยและความประสงค์ที่ดีของพระเจ้าในการเห็นข้าพเจ้าแข็งแรง เข็มแข็ง และสมบูรณ์ ข้าพเจ้าประกาศว่าฤทธิ์เดชแห่งการรักษาของพระคริสต์ที่ทำงานภายในข้าพเจ้าในวันนี้ ไม่เพียงแต่สุขภาพของข้าพเจ้าสมบูรณ์ในพระคริสต์ ข้าพเจ้าแบ่งปันการรักษานี้ไปยังคนที่เจ็บป่วยซึ่งอยู่รอบข้างข้าพเจ้า ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 3 ยอห์น 1:2; มัทธิว 8:16; มัทธิว 9:35


Comments are closed