อังคารที่ 9 เมษายน 2013

การขอบพระคุณเปิดประตูสำหรับพระพรที่มากยิ่งขึ้น
Thanksgiving Opens Doors For Further Blessings

“ฝ่ายคนหนึ่งในพวกนั้น เมื่อเห็นว่าตัวหายโรคแล้ว จึงกลับมาสรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงดัง และกราบลงที่พระบาทของพระเยซู โมทนาพระคุณของพระองค์ คนนั้นเป็นชาวสะมาเรีย ฝ่ายพระเยซูตรัสว่า “มีสิบคนหายสะอาดมิใช่หรือ แต่เก้าคนนั้นอยู่ที่ไหน ไม่เห็นผู้ใดกลับมาสรรเสริญพระเจ้า เว้นไว้แต่คนต่างชาติคนนี้” แล้วพระองค์ตรัสกับคนนั้นว่า “จงลุกขึ้นไปเถิด ความเชื่อของเจ้าได้กระทำให้ตัวเจ้าหายปกติ” (ลูกา 17:15-19)

จะต้องจ่ายราคาในการเข้าใจถึงสัญญาณของพระวิญญาณ! วันหนึ่งพระเยซูได้พบกับชายโรงเรื้อนสิบคนที่ร้องขอความเมตตาจากพระองค์ พระองค์ตรัสตอบพวกเขาว่า “…จงไปสำแดงตัวแก่พวกปุโรหิตเถิด” เมื่อกำลังเดินไป เขาทั้งหลายก็หายสะอาด” (ลูกา 17:14) สังเกตว่าพระเยซูไม่ได้บอกคนโรคเรื้อนเหล่านั้นว่า “ท่านได้รับการรักษาแล้ว” พระองค์ตรัสสั่งพวกเขา และพวกเขาไปด้วยความเชื่อฟังในพระคำนั้น และในขณะที่พวกเขาไป พวกเขาก็หายสะอาด!
แล้วคนหนึ่งในคนโรคเรื้อนนั้น เมื่อตระหนักว่าเขาหายแล้ว กลับมาเพื่อสรรเสริญพระเจ้าและพระเยซูทรงตอบเขาว่า “…มีสิบคนหายสะอาดมิใช่หรือ แต่เก้าคนนั้นอยู่ที่ไหน ไม่เห็นผู้ใดกลับมาสรรเสริญพระเจ้า เว้นไว้แต่คนต่างชาติคนนี้” แล้วพระองค์ตรัสกับคนนั้นว่า “จงลุกขึ้นไปเถิด ความเชื่อของเจ้าได้กระทำให้ตัวเจ้าหายปกติ” (ลูกา 17:17-19) ในการขอบพระคุณพระเจ้านั้น คุณได้รับมากกว่าการรักษา คุณได้รับความสมบูรณ์!
บางคนพลาดในการสังเกตเห็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติที่พระเจ้าได้ทรงกระทำเพื่อพวกเขา ดังนั้นจึงพลาดที่จะขอบพระคุณพระองค์ จงจำไว้ว่า มันไม่จำเป็นจะต้องเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติหรือพิเศษอะไร ความสามารถของคุณในการสังเกตเห็นพระพรของพระองค์ในชีวิตของคุณ และสรรเสริญพระองค์เพราะสิ่งนั้น จะนำคุณจาก “การได้รับการรักษา” ไปสู่ “ถูกทำให้สมบูรณ์” ทุกสิ่งที่เขาได้สูญเสียไปเพราะโรคเรื้อนนั้นได้ถูกนำกลับคืนดีดังเดิม
สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากเพราะว่า โรคเรื้อนนั้นได้กินเนื้อของผู้ที่เป็นและทำให้เกิดแผลเป็น การที่ใครบางคนได้รับการรักษาไม่ได้หมายความว่าเขาได้รับส่วนที่สูญเสียไปนั้นกลับคืนมา แต่คนสะมาเรียคนนี้ได้วางตัวเองไว้สำหรับสิ่งที่มากกว่า เมื่อเขากลับมาขอบคุณพระเยซู ในการของพระคุณพระเจ้านั้น คุณเปิดประตูสำหรับการอัศจรรย์และพระพรที่มากกว่าในชีวิตของคุณ

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระบิดา หัวใจของข้าพระองค์เต็มล้นไปด้วยคำขอบพระคุณและความซาบซึ้งสำหรับพระพรจากพระคำของพระองค์ และผลกระทบของพระวิญญาณของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคุณและพระเมตตาความรัก และโอกาสที่ยอดเยี่ยมในการถูกเรียกโดยพระนามของพระองค์ ข้าพระองค์สรรเสริญและยกย่องพระองค์ในวันนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 69:30; โยนาห์ 2:9


Comments are closed