วันอังคารที่ 3 กันยายน 2019
กับพระองค์ คุณสามารถทำทุกสิ่งได้
With Him You Can Do All Things

“แล้วท่านจึงตอบข้าพเจ้าว่า ‘นี่เป็นพระวจนะของพระยาห์เวห์ที่ให้ไว้กับเศรุบบาเบลว่า ไม่ใช่ด้วยกำลัง ไม่ใช่ด้วยฤทธานุภาพ แต่ด้วยวิญญาณของเรา พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสดังนี้แหละ” (เศคาริยาห์ 4:6)

     ความสำเร็จที่แท้จริงในชีวิตนั้นขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของคุณกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นหลัก พระองค์เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับความสำเร็จของคุณ พระคัมภีร์กล่าวว่า “…ทุกสิ่งจึงไม่ขึ้นกับความตั้งใจหรือความมานะของมนุษย์ แต่ขึ้นอยู่กับพระเมตตาของพระเจ้า” (โรม 9:16)

ในยอห์น 15:5 พระเยซูตรัสว่า “เราเป็นเถาองุ่น พวกท่านเป็นแขนง คนที่ติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับเขา คนนั้นจะเกิดผลมาก เพราะว่าถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย”

คนที่สามัคคีธรรมกับพระวิญญาณ ผู้ซึ่งยอมจำนนต่อพระองค์เพื่อขอคำแนะนำและการดลใจได้ถูกบรรยายไว้เพื่อเราในสดุดี 1:3ว่า “เขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ ซึ่งเกิดผลตามฤดูกาล และใบก็ไม่เหี่ยวแห้ง ทุกอย่างที่เขาทำก็จำเริญขึ้น”จงตระหนักถึงการทรงสถิตภายในและพระสิริของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของคุณให้มากขึ้น จงทำให้เวลาที่คุณสามัคคีธรรมกับพระองค์เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณ

การสามัคคีธรรมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วงหนึ่งสามารถทำให้คุณได้เปรียบตลอดชีวิตและส่งเสริมการเดินทางสู่ความสำเร็จที่ไม่มีสิ่งใดสามารถทำให้คุณได้ พระองค์คือการรับประกันถึงชีวิตแห่งการพักผ่อนและสันติสุขของคุณ พระองค์เป็นผู้ยกชีวิตของคุณขึ้นสู่พระสิริและนำคุณเข้าสู่ความโปรดปราน การเลื่อนตำแหน่ง การอวยพรที่ปกปิดเอาไว้ พระองค์คือทุกสิ่งที่คุณต้องการกับพระองค์แล้วคุณสามารถทำทุกสิ่งและเป็นทุกสิ่งที่พระเจ้าสร้างคุณให้เป็นได้ ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

     พระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงชอบธรรมและทรงพระคุณ ขอบพระคุณสำหรับพระสิริแห่งการทรงสถิตของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ นั่นคือพระพรของการมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของข้าพระองค์ผู้ที่ทำให้ฉันเดินในพระปัญญาและน้ำพระทัยที่สมบูรณ์แบบของพระองค์ตลอดเวลา ข้าพระองค์มีประสิทธิภาพในการประกาศข่าวประเสริฐ ส่งผลกระทบต่อโลกของข้าพระองค์ด้วยความชอบธรรมของพระองค์ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: กิจการ 10:38; กิจการ 1:8


Comments are closed