เสาร์ ที่ 28 มิถุนายน 2014

กษัตริย์ใช้สิทธิอำนาจ
Kings Exercise Authority

“และทรงตั้งเราไว้ ให้เป็นอาณาจักรและเป็นปุโรหิตของพระเจ้าพระบิดาของพระองค์ พระเกียรติและไอศวรรย์จงมีแด่พระองค์สืบๆ ไปเป็นนิตย์ อาเมน” (วิวรณ์ 1:6)

    หากปราศจากความรู้ถึงความจริงที่ว่าเขาเป็นทายาทที่แท้จริงบนบังลังก์ ทายาทก็จะไม่แตกต่างอะไรจากคนรับใช้ กาลาเทีย 4:1 กล่าวว่า “…ตราบใดที่ทายาทยังเป็นเด็กอยู่ เขาก็ไม่ต่างอะไรกับทาสเลย ถึงแม้เขาจะเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติทั้งปวง” เช่นเดียวกันในฐานะลูกของพระเจ้า คุณคือกษัตริย์ และเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณที่จะรู้และดำเนินชีวิตตามนั้น กษัตริย์ปกครองและใช้สิทธิอำนาจ พวกเขาไม่พูดเหมือนคนธรรมดาทั่วไป และพวกเขาก็ไม่ขอด้วย! ไม่เพียงพอที่จะรู้ในสิ่งนี้ แต่จะต้องกลายมาเป็นแนวความคิดของคุณ เป็นวิธีเดียวในการให้เหตุผลของคุณ! คุณถูกเรียกให้ปกครองในชีวิต “เพราะว่าถ้าโดยการละเมิดของคนนั้นคนเดียว เป็นเหตุให้ความตายครอบงำอยู่โดยคนนั้นคนเดียว มากยิ่งกว่านั้นคนทั้งหลายที่รับพระกรุณาอันไพบูลย์ และรับของประทานคือความชอบธรรมก็จะดำรงชีวิต และครอบครองโดยพระองค์ผู้เดียว คือพระเยซูคริสต์” (โรม 5:17)

ปัญญาจารย์ 8:4 กล่าวว่า “ด้วยว่าพระดำรัสของกษัตริย์นั้นมีอำนาจ…” กษัตริย์สั่งและประกาศและทำให้คำสั่งถูกสถาปนาไว้ “ท่านจะตัดสินใจในเรื่องใด และเรื่องนั้นจะสำเร็จสมประสงค์…” (โยบ 22:28) คุณสามารถมีทุกสิ่งที่คุณพูดได้ เพราะว่าคำพูดของคุณมีฤทธิ์เดช นี่จะทำให้คุณรู้ว่าชีวิตแห่งการอธิษฐานของคุณควรเป็นอย่างไร คุณจะต้องใช้สิทธิอำนาจของคุณในพระเยซูคริสต์ ไม่ใช่ขอร้อง!

คริสเตียนบางคนขอร้องไปทั่วและขอทุกสิ่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูก พวกเขาขอร้องที่ทำงาน ที่บ้าน และแม้แต่ขอร้องพระเจ้าในคำอธิษฐาน เพียงเพราะว่าพวกเขาไม่เข้าใจอย่างครบถ้วนถึงมรดกของพวกเขาในคริสต์ อย่าขอร้องสำหรับสุขภาพของคุณ อย่าขอร้องเงิน อย่าขอร้องให้พระเจ้าช่วย อย่าขอร้องสิ่งใดเลย! มันไม่ใช่สิ่งที่คุณทูลขอ หรือทางเลือกของคุณที่พระเจ้าได้ทำให้คุณเป็นกษัตริย์ พระองค์ทำเช่นนั้นโดยความต้องการของพระองค์เอง ดังนั้นการตอบสนองของคุณจึงเป็นการมีชีวิตอย่างกษัตริย์ ใช้สิทธิอำนาจเหนือซาตาน ความเจ็บป่วย โรคร้าย และสิ่งที่ไม่ดีในชีวิต

ถ้ามีเนื้องอกเกิดขึ้นในบางส่วนของร่างกายของคุณ สั่งให้มันหายไปในนามพระเยซู อาจจะเป็นสถานการณ์ในที่ทำงาน โรงเรียน หรือที่บ้านของคุณ กล่าวสิ่งที่คุณต้องการจะเห็น และมันก็จะเป็นไปตามนั้น ใช้สิทธิอำนาจของพระเจ้าที่ประทานให้แก่คุณในวันนี้

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าคงรักษาชัยชนะของข้าพเจ้าเหนือซาตานและสมุนแห่งความมืด ชีวิตของข้าพเจ้าเต็มไปด้วยสันติสุข และข้าพเจ้าก้าวหน้าจากพระสิริสู่พระสิริ ดำเนินชีวิตในชัยชนะแห่งพระคริสต์! มีความสำเร็จและความรุ่งเรืองสำหรับข้าพเจ้าตลอดไป ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 5:17; โรม 10:8


Comments are closed