จันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2013

กล่าวสติปัญญาของพระเจ้า
Speak The Wisdom Of God

“แต่เรากล่าวถึงเรื่องพระปัญญาของพระเจ้าซึ่งเป็นข้อลึกลับ คือพระปัญญาซึ่งทรงซ่อนไว้นั้น ซึ่งพระเจ้าได้ทรงกำหนดไว้ก่อนสร้างโลกให้เป็นสง่าราศีแก่เรา” (1 โครินธ์ 2:7)

    สังเกตว่าข้อพระคัมภีร์ตอนต้นไม่ได้กล่าวว่า “เราพูดถึงสติปัญญาของพระเจ้า” แต่กล่าวว่า “เรากล่าวถึงสติปัญญาของพระเจ้า” คุณเคยกล่าวสติปัญญาหรือเปล่า? คุณทราบหรือไม่ว่าการกล่าวสติปัญญาคืออะไร? สติปัญญาของพระเจ้าเป็นสติปัญญาแห่งการสรรค์สร้าง เป็นสติปัญญาที่สร้างโลกนี้ขึ้นมา “พระองค์ทรงสร้างโลกด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์ พระองค์ทรงสถาปนาพิภพไว้ด้วยพระสติปัญญาของพระองค์ และทรงขึงฟ้าสวรรค์ออกด้วยความเข้าใจของพระองค์” (เยเรมีย์ 10:12)

เหมือนอย่างพระองค์ เราพูดสติปัญญาของพระเจ้าในความลี้ลับ แม้กระทั่งสติปัญญาที่ถูกซ่อนอยู่ ซึ่งพระเจ้าได้กำหนดไว้ก่อนทรงสร้างโลกนี้เพื่อสง่าราศีของเรา สติปัญญาของพระเจ้านั้นกล่าวในภาษาเฉพาะ ไม่ใช่ภาษาสำหรับทุกคน! เป็นการสื่อสารแบบปิด เปิดเผยเฉพาะสำหรับผู้ “เริ่มต้น” มีเพียงผู้ที่เติบโตฝ่ายวิญญาณเท่านั้นที่เข้าใจเมื่อเรากล่าวสติปัญญาของพระเจ้า “เรากล่าวถึงเรื่องปัญญาในหมู่คนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็จริง แต่มิใช่เรื่องปัญญาของโลกนี้ หรือเรื่องปัญญาของอำนาจครอบครองในโลกนี้ซึ่งจะเสื่อมสูญไป” (1 โครินธ์ 2:6)

ยกตัวอย่างเช่น เมื่อคุณพูดว่า “ข้าพเจ้ามีชีวิตของพระเจ้าในข้าพเจ้า” คุณกำลังพูดสติปัญญาของพระเจ้า เมื่อคุณพูดว่า “ข้าพเจ้าเต็มล้นด้วยสติปัญญา สง่าราศี และกำลัง ข้าพเจ้าเดินในชัยชนะ ความชอบธรรม และพระคุณ” นั่นคือการพูดสติปัญญาของพระเจ้า บางคนอาจถามคุณว่า “คุณกล้าดีอย่างไรในการพูดยกย่องตัวเองในลักษณะนั้น มันไม่ใช่เป็นการอวดอ้างหรือ?” ไม่ใช่ คุณไม่ได้อวดอ้าง! คุณกำลังพูดสติปัญญาของพระเจ้า

พระคำของพระเจ้าคือสติปัญญาของพระเจ้า คนเหล่านั้นที่คิดว่าเราเป็นคนอวดอ้างตัวเองเมื่อเราพูดพระคำ และประกาศอย่างกล้าหาญว่าเราเป็นใครในพระคริสต์ ในสิทธิ มรดก และความสามารถในพระองค์ ไม่เข้าใจถึงธรรมชาติเฉพาะของการสื่อสารของเรา 1 โครินธ์ 2:14 กล่าวว่า “แต่มนุษย์ธรรมดาจะรับสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้าไม่ได้ เพราะเขาเห็นว่าเป็นสิ่งโง่เขลา และเขาไม่สามารถเข้าใจได้ เพราะว่าจะเข้าใจสิ่งเหล่านั้นได้ก็ต้องสังเกตด้วยจิตวิญญาณ”

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าเดินในแสงสว่าง เหมือนที่พระองค์อยู่ในแสงสว่างนั้น ข้าพเจ้าเดินในพระสิริ ความเข้มแข็ง ชัยชนะ และความชอบธรรมในวันนี้ ชีวิตของข้าพเจ้าคือการสำแดงแห่งสติปัญญาและพระคุณของพระเจ้า! ข้าพเจ้าเป็นในสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าข้าพเจ้าเป็น

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 2:6-8; 1 โครินธ์ 2:12-13


Comments are closed