ศุกร์ ที่ 13 มิถุนายน 2014

กล่าวพระคำ…และจะมี “ความสงบอย่างมาก!”
Give The Word…And There’ll Be “A Great Calm!”

“พระองค์จึงทรงตื่นขึ้นห้ามลม และตรัสแก่ทะเลว่า “จงสงบเงียบซิ” แล้วลมก็หยุด คลื่นก็สงบเงียบทั่วไป” (มาระโก 4:39)

    พระเยซูดำเนินชีวิตแห่งความเชื่อที่ยอดเยี่ยมให้กับเราเพื่อทำตาม พระองค์ทรงมีความมั่นใจและอยู่เหนือสถานการณ์ทุกอย่างในชีวิตเมื่อพระองค์ทรงดำเนินอยู่ในโลกนี้ เป็นแรงบันดาลใจอันยอดเยี่ยม ในเหตุการณ์หนึ่ง สาวกต่างประหลาดใจและพูดว่า “ท่านนี้เป็นผู้ใดจึงสั่งบังคับลมและน้ำได้ ลมกับน้ำนั้นก็เชื่อฟังท่าน” (ลูกา 8:25)

ลูกา 8:23-24 บอกเราถึงสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งทำให้พวกสาวกกล่าวเช่นนั้น “เมื่อกำลังแล่นไปพระองค์บรรทมหลับ และบังเกิดพายุกล้ากลางทะเล น้ำเข้าเรืออยู่น่ากลัวจะมีอันตราย เขาจึงมาปลุกพระองค์ว่า “อาจารย์เจ้าข้า อาจารย์เจ้าข้า ข้าพเจ้ากำลังจะจมอยู่แล้ว” พระองค์จึงทรงตื่นขึ้นห้ามลมและคลื่น แล้วคลื่นลมก็หยุดเงียบสงบทีเดียว”

สังเกตให้ดีถึงสิ่งที่พระเยซูได้ทำ พระองค์ห้ามคลื่นและพายุด้วยถ้อยคำ! พระองค์ตรัสว่า “…จงสงบเงียบซิ” (มาระโก 4:39) และก็มีความสงบเงียบ สิ่งนี้ทำให้เราเห็นถึงการที่พระเยซูทรงมีชัยชนะเหนือสภาพแวดล้อม คือโดยถ้อยคำที่เต็มไปด้วยความเชื่อ นี่จึงเป็นตัวอย่างให้เรากระทำตาม

เมื่อเราศึกษาเกี่ยวกับพระเยซูในข้อพระคัมภีร์ คุณจะค้นพบตัวคุณเองในพระองค์ คุณเป็นใคร และคุณสามารถทำอะไร 1 ยอห์น 4:17 กล่าวว่า “…เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไรเราทั้งหลายในโลกนี้ก็เป็นเช่นนั้น” เหมือนกับพระเยซู คุณสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมด้วยถ้อยคำแห่งความเชื่อได้ คุณเป็นกษัตริย์ (วิวรณ์ 1:6; 5:10) และกษัตริย์ปกครองโดยคำพูด กล่าวถ้อยคำและมะเร็งจะถูกทำลาย กล่าวถ้อยคำและปัญหาในบ้านหรือที่ทำงานจะหยุดลง กล่าวถ้อยคำ และจะมีความสงบเงียบในธุรกิจของคุณ ประกาศชัยชนะในการศึกษาของคุณ สุขภาพ การเงิน และการงาน ประกาศพระคำแห่งความเชื่อและฤทธิ์เดชอย่างต่อเนื่อง และมองดูชีวิตของคุณก้าวหน้าจากพระสิริสู่พระสิริ…

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าสามารถทำทุกสิ่งได้โดยพระเยซูผู้เสริมกำลังข้าพเจ้า พระองค์สถิตภายในข้าพเจ้าอย่างเต็มขนาด ดังนั้นข้าพเจ้าไม่มีวันพ่ายแพ้! ข้าพเจ้าสำแดงสติปัญา ความชอบธรรม และความยอดเยี่ยมของพระองค์ในข้าพเจ้าวันนี้ ข้าพเจ้าเดินในสุขภาพที่ดี ชัยชนะ สันติสุข และความรุ่งเรือง ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: มาระโก 11:23


Comments are closed