ศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2015

กล่าวพระคำ…กล่าวสติปัญญา!
Speak The Word…Speak Wisdom!

“บัดนี้เราทั้งหลายจึงไม่ได้รับวิญญาณของโลก แต่ได้รับพระวิญญาณซึ่งมาจากพระเจ้า เพื่อเราทั้งหลายจะได้รู้ถึงสิ่งต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่เรา คือสิ่งเหล่านั้นที่เราได้กล่าวด้วยถ้อยคำซึ่งมิใช่ปัญญาของมนุษย์สอนไว้ แต่ด้วยถ้อยคำซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงสั่งสอน ซึ่งเปรียบเทียบสิ่งที่อยู่ฝ่ายจิตวิญญาณกับสิ่งซึ่งเป็นของจิตวิญญาณ” (1 โครินธ์ 2:12-13)

    ส่วนหนึ่งในการรับใช้ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของคุณคือการช่วยให้คุณค้นพบมรดกของคุณในพระเยซูคริสต์ และเมื่อพระองค์ได้เปิดเผยสิ่งเหล่านั้นแก่คุณ คุณได้รับความคาดหวังให้พูดสิ่งเหล่านั้นออกมา “…คือสิ่งเหล่านั้นที่เราได้กล่าวด้วยถ้อยคำซึ่งมิใช่ปัญญาของมนุษย์สอนไว้ แต่ด้วยถ้อยคำซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงสั่งสอน” สังเกตว่าพระคำไม่ได้กล่าวว่า “คือสิ่งเหล่านั้นที่เรากล่าวถึง” แต่พระคำกล่าวว่าเรากล่าวสิ่งเหล่านั้น เหมือนที่ได้กล่าวไว้ใน 1 โครินธ์ 2:6 “เรากล่าวถึงเรื่องปัญญา” เราไม่ได้พูดถึงเกี่ยวกับสติปัญญา เราพูดสติปัญญา และสติปัญญาคือพระคำของพระเจ้า

มีหลายคนที่ “กล่าวถึง” สติปัญญา แต่ไม่ได้พูดสติปัญญาออกมา พวกเขาสามารถเขียนหนังสือเกี่ยวกับสติปัญญา แต่พวกเขาไม่กล่าวสติปัญญา การกล่าวสติปัญญาณคือการกล่าวพระคำ ยกตัวอย่างเช่นในพระคำกล่าวว่าคุณเป็นผู้รับส่วนในธรรมชาติของพระเจ้า (2 เปโตร 1:4) นั่นคือสติปัญญาของพระเจ้า ดังนั้นบนพื้นฐานของข้อพระคำนั้นเมื่อคุณกล่าวว่า “ข้าพเจ้าเป็นผู้ร่วมส่วนในพระลักษณะของพระเจ้า เป็นผู้รับเอาพระคุณ สง่าราศี และการสำแดงแห่งความชอบธรรมของพระองค์” คุณกำลังกล่าวสติปัญญา

ถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงภาวะเงินเฟ้อ เศรษฐกิจซบเซา หรือในช่วงที่เศรษฐกิจโลกกำลังพังทลาย เมื่อคุณประกาศว่า “ความต้องการทั้งสิ้นของข้าพเจ้าได้ประทานให้แล้วตามความมั่งคั่งของพระเจ้าในสง่าราศีโดยพระเยซูคริสต์” คุณกำลังพูดด้วยสติปัญญาของพระเจ้า แม้ในเวลาที่คุณอาจรู้สึกเจ็บปวด เมื่อคุณกล่าวว่า “ข้าพเจ้ามีชีวิตของพระเจ้าในข้าพเจ้า ข้าพเจ้าดำเนินชีวิตในสุขภาพของพระเจ้าตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงทุกวัน” คุณกำลังพูดสติปัญญา

ผู้คนอาจเยาะเย้ยหรือล้อเลียนคุณที่กำลังพูดสติปัญญาของพระเจ้า แต่จำไว้เสมอว่าสติปัญญาของพระเจ้านั้นไม่ได้เป็นไปตามระบบของโลกนี้ เมื่อคุณฝึกฝนอยู่เสมอในการพูดสติปัญญาของพระเจ้า คุณจะถูกหลายคนเข้าใจผิด โดยเฉพาะคนที่ถูกปกครองด้วยความรู้สึก แต่อย่าให้สิ่งเหล่านี้ทำให้คุณหวั่นไหว ประกาศพระคำที่เกี่ยวข้องกับคุณโดยไม่คำนึงถึงสถานการณ์ที่เป็นอยู่

ประกาศความชอบธรรม สุขภาพ การครอบครอง และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเจ้าของคุณด้วยความกล้าหาญ กล่าวสติปัญญาของพระเจ้าเสมอ และชีวิตของคุณจะถวายเกียรติแด่พระเจ้า

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    สติปัญญาของพระเจ้าอยู่ในใจและในปากของข้าพเจ้าในวันนี้ พระคำของพระเจ้าเป็นดั่งไฟที่อยู่ในกระดูกของข้าพเจ้า และเมื่อข้าพเจ้าพูด ข้าพเจ้าทำให้ความสงสัยมลายหายไป ข้าพเจ้ามีชัยชนะและปกครองในชีวิตโดยพระคุณผ่านทางความชอบธรรม และพระสิริของพระเจ้าเป็นที่มองเห็นและสำแดงออกผ่านทางข้าพเจ้าในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 2:6-8; ฮีบรู 13:5-6


Comments are closed