พฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2013

กล่าวพระคำอย่างกล้าหาญ
Speak The Word Boldly

“เพราะเรามีใจเชื่อเช่นเดียวกับผู้ที่เขียนไว้ว่า ข้าพเจ้าเชื่อ เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงพูด เราก็เชื่อเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเราจึงพูด (2 โครินธ์ 4:13)”

การประกาศสิ่งที่คุณได้เชื่อแล้วในหัวใจของคุณเสริมกำลังให้กับวิญญาณของคุณ และทำให้พระคำนั้นทำงานในชีวิตของคุณ ถ้อยคำแห่งความเชื่อของเราเปลี่ยนแปลงตัวเรา ทำให้เรามีประสบการณ์ของความจริงแห่งข่าวประเสริฐในชีวิตของเราทุกคน คุณควรที่จะประกาศพระคำอย่างกล้าหาญในความเชื่อ มีฤทธิ์เดชและชีวิตอยู่ในพระคำ ซึ่งได้ให้ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่สิ้นหวัง และทำให้สภาพแวดล้อมเป็นไปตามแผนการและพระประสงค์ของพระเจ้าเมื่อถูกใช้
เมื่อพระองค์สร้างสวรรค์และแผ่นดินโลก พระองค์เพียงแค่กล่าวออกมา ตรัสว่า “จงเกิด…”(ปฐมกาล 1:3, 6, 14)
และทุกสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสก็เกิดขึ้น! ฮีบรู 13:5-6 กล่าวว่า “เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่า…เพื่อว่าเราทั้งหลายจะกล่าวด้วยใจกล้าว่า…” พระองค์ทรงสอนเราให้มีความกล้าหาญในการกล่าวความเชื่อของเรา พระเยซูทรงสอนเราอย่างเดียวกันเมื่อพระองค์ตรัสไว้ในมาระโก 11:23 “…ก็จะเป็นไปตามคำสั่งนั้นจริง”
เมื่อคุณพูดพระคำของพระเจ้าในความเชื่อ พระวิญญาณของพระเจ้าจะฟูมฟักและทำให้สำเร็จเป็นจริง ดังนั้นในวันนี้ จงประกาศพระคำด้วยความกล้าหาญในความเชื่อเกี่ยวข้องกับสุขภาพของคุณ การเงิน การงาน การศึกษา และครอบครัวของคุณ จำไว้ว่า สิ่งที่คุณพูดคือสิ่งที่คุณได้รับ ดังนั้นจงพูดพระคำด้วยความกล้าหาญและสร้างความจริงที่คุณต้องการเห็นให้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ประกาศว่าสิ่งต่างๆรอบข้างได้เปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ของข้าพระองค์ และข้าพระองค์ได้รับการอวยพรอย่างมากในวันนี้เมื่อข้าพระองค์กล่าวพระคำของพระองค์ออกไปด้วยความเชื่อ ข้าพระองค์ได้รับพระพรของพระวิญญาณผ่านทางพระคำเข้าสู่ชีวิตของข้าพระองค์ และประกาศว่าความคิดจิตใจของข้าพระองค์ได้รับการเปลี่ยนใหม่ และชีวิตของข้าพระองค์ได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยฤทธิ์เดชแห่งพระคำของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 10:6-10; มาระโก 11:23


Comments are closed