พุธ ที่ 11 มีนาคม 2015

กรุณา รัก และอ่อนโยน!
Graceful, Loving And Kind!

“เพราะว่า `ผู้ที่จะรักชีวิตและปรารถนาที่จะเห็นวันดี ก็ให้ผู้นั้นบังคับลิ้นของตนจากความชั่ว และห้ามริมฝีปากไม่พูดเป็นอุบายล่อลวง” (1 เปโตร 3:10)

    มีเพียงพระคำของพระเจ้าที่ให้ความหมายของความเย่อหยิ่ง เมื่อคุณเรียนรู้และรู้จักพระคำของพระเจ้า คุณสามารถบอกได้ว่าคุณมีความเย่อหยิ่งหรือไม่ ดังนั้นคนอื่นอาจเรียกคุณว่าเป็นคนเย่อหยิ่ง แต่เขาไม่มีเครื่องวัดสำหรับความเย่อหยิ่ง มีเพียงพระคำของพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถทำได้ เพราะว่าความเย่อหยิ่งนั้นเป็นสิ่งที่อยู่ในใจ

อย่างไรก็ตาม ความหยาบคายนั้นไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในใจ คุณสามารถมีหัวใจที่ดี ถ่อมใจ แต่ยังหยาบคาย บางทีในการตอบคำถามหรือการพูดถึงคนอื่น คุณอาจไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็นคนหยาบคาย แต่คำตอบของคุณก็ยังหยาบคาย นี่คือเหตุผลสำหรับการเรียนรู้ถึงภาษาที่ถูกต้องอย่างตั้งใจในฐานะลูกของพระเจ้า การเรียนรู้การสื่อสารที่ถูกต้องนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตฝ่ายวิญญาณและการพัฒนาตนเอง ตั้งใจที่จะพัฒนาในวิธีที่คุณกล่าวถึงผู้อื่น

จินตนาการถึงสิ่งที่พวกเขาพูดเกี่ยวกับพระเยซู “ไม่มีใครพูดเหมือนผู้นี้เลย” พวกเขาหันมาโดยถ้อยคำของพระองค์ พวกเขาได้รับแรงบันดาลใจและพระพรโดยการสื่อสารของพระองค์ นี่ควรจะเป็นคำพยานเดียวกันเกี่ยวกับคุณ ให้คนที่อยู่รอบข้างคุณถูกปลุกเร้าโดยคำพูดของคุณ “บังคับลิ้นของตนจากความชั่ว” (1 เปโตร 3:10)

พระคำกำหนดชีวิตของคุณ ค่านิยม และบุคลิกลักษณะ คุณลักษณะของคำพูดของคุณคือคุณลักษณะในบุคลิกของคุณ ดังนั้นให้ถ้อยคำของคุณเต็มด้วยความกรุณาทุกเวลา ให้การสื่อสารของคุณเป็นการเสริมสร้าง บางคนยอมให้ความขมขื่นเข้าสู่จิตใจของเขาซึ่งสะท้อนออกมาในการสื่อสารของเขา และนั่นไม่ถูกต้อง ไม่ว่าสิ่งนั้นคืออะไร คุณจะต้องไม่ยอมให้ความข่มขื่นเข้าสู่จิตใจของคุณหรือถ้อยคำของคุณ

ในเอเฟซัส 4:31 พระคัมภีร์กล่าวว่า “จงให้ใจขมขื่น และใจขัดเคือง และใจโกรธ และการทะเลาะเถียงกัน และการพูดเสียดสี กับการคิดปองร้ายทุกอย่าง อยู่ห่างไกลจากท่านเถิด” ดังนั้นจงกำจัดความข่มขื่น ขัดเคือง ความโกรธ และถ้อยคำที่ทำร้ายกันออกไป เดินในความรัก ไม่เพียงแต่แสดงความรักกับผู้ที่รักคุณเท่านั้น แต่กับคนที่คุณคิดว่าเป็นศัตรูกับคุณด้วย ให้ถ้อยคำและการกระทำของคุณมีความกรุณาและแต่งแต้มด้วยความรัก ทุกเวลา

คำอธิษฐาน
    สรรเสริญพระบิดา ขอบพระคุณสำหรับความรักของพระองค์ที่ส่องสว่างเข้าสู่จิตใจของข้าพระองค์ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งข้าพระองค์แสดงออกไปสู่ทุกคนผ่านทางถ้อยคำและการกระทำของข้าพระองค์ เพื่อสำแดงความเมตตา ความอดทน และความรักของพระองค์ที่อยู่ในวิญญาณของข้าพระองค์ ความขมขื่น ความเกลียดชัง และความเย่อหยิ่ง ไม่มีส่วนในข้าพระองค์ เพราะว่าข้าพระองค์ตั้งใจเดินในความรักและในความชอบธรรมของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: มัทธิว 5:44


Comments are closed