จันทร์ ที่ 18 สิงหาคม 201410

“กระตุ้นตัวเอง ให้ยึดพระเจ้าไว้…”
“Stir Up Yourself, To Take A Hold Of God…”

“ไม่มีผู้ใดร้องทูลต่อพระนามของพระองค์ ที่เร้าตนเองให้ยึดพระองค์ไว้ เพราะพระองค์ทรงซ่อนพระพักตร์ของพระองค์จากข้าพระองค์ทั้งหลาย และได้มอบข้าพระองค์ทั้งหลายไว้ในมือของความบาปผิดของข้าพระองค์” (อิสยาห์ 64:7)

    ผู้เผยพระวจนะอิสยาห์กำลังพูดกับพระเจ้าในข้อพระคัมภีร์ตอนต้น อิสราเอลอยู่ในช่วงแห่งความทุกข์ยากลำบากอย่างมากเพราะว่าไม่มีใครแสวงหาพระเจ้า ไม่มีใครกระตุ้นตนเองให้ “ยึด” พระเจ้าไว้ นั่นหมายความว่า ในฐานะคริสเตียน เราสามารถกระตุ้นตัวเองให้ยึดพระเจ้า ยึดพระคำของพระองค์ และทำให้เป็นจริงในชีวิตของเราผ่านทางชัยชนะแห่งการอธิษฐาน

ทำให้คิดถึงเรื่องราวของยาโคบที่พบกับทูตของพระเจ้า หลังจากที่แยกทางจากลุงลาบันแล้ว ยาโคบรู้ว่าเขาต้องการการอัศจรรย์ในการพ้นจากความโกรธแค้นของเอซาว พี่ชายของเขา ที่เขาได้ไปหลอกพ่อของเขาเพื่อให้ได้รับพรแทนเอซาว ยาโคบแบ่งครอบครัวของเขาและทุกสิ่งที่เขามีเป็นสองกลุ่มและส่งไปก่อนหน้าเขาเพื่อที่ว่าถ้าเอซาวตัดสินใจจะกำจัดกลุ่มหนึ่ง อีกกลุ่มก็อาจจะสามารถหนีรอดได้ (ปฐมกาล 32:4-8)

เมื่อยาโคบอยู่เพียงลำพัง พระคัมภีร์กล่าวว่าเขาได้ต่อสู้กับทูตสวรรค์ตลอดทั้งคืน ยาโคบไม่ยอมปล่อยทูตสวรรค์จนกว่าเขาจะได้รับพรจากทูตนั้น (ปฐมกาล 32:24-26) ในหนังสือโฮเชยา ผู้เผยพระวจนะอธิบายว่าทูตที่ได้ต่อสู้กับยาโคบก็คือพระเจ้า “…และโดยกำลังของเขาเอง เขาจึงมีอำนาจกับพระเจ้า เออ เขามีอำนาจเหนือทูตสวรรค์และมีชัย เขาร้องไห้และวิงวอนต่อพระองค์ เขาพบพระองค์ที่เบธเอล และพระองค์ตรัสสนทนากับเราที่นั่น คือพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งพลโยธา พระเยโฮวาห์ทรงเป็นที่ระลึกของเขา”(โฮเชยา 12:3-5)

ยาโคบกระตุ้นตัวเองให้ยึดพระเจ้าไว้ผ่านทางการอธิษฐาน เพื่อยึดพระพรของพระเจ้า นี่คือบางสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ที่จะทำในฐานะคริสเตียน ในการกระตุ้นตัวเราเองและยึดพระคำของพระเจ้าสำหรับเราและสำหรับผู้อื่นผ่านทางการอธิษฐาน เราจะต้องเรียกร้องอย่างต่อเนื่องในการอธิษฐานเผื่อวิญญาณหลงหาย และสำหรับคนเหล่านั้นที่หลงไปจากความเชื่อ เราจะต้องมีชัยชนะในการอธิษฐานสำหรับพวกเขาจนกระทั่งพระคริสต์ปรากฏในพวกเขา

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ขอบพระคุณพระองค์สำหรับเกียรติแห่งการอธิษฐาน สถานที่แห่งการสามัคคีธรรม เพื่อกระตุ้นตัวของข้าพระองค์เองในการยึดพระคำของพระองค์สำหรับชีวิตของข้าพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานความสามารถในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผ่านการอธิษฐานที่มีชัยชนะแก่ข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 5:18-21; 3:20-21; 2 ทิโมธี 1:6


Comments are closed