เสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2013

กฎแห่งชีวิต
The Law Of Life

“เพราะว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากกฎแห่งบาปและความตาย” (โรม 8:2)

เมื่อคุณได้เข้าสู่ภายในพระคริสต์ กฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตเริ่มต้นทำงานภายในคุณ นี่คือการปกครองและหลักการที่ทำงานในพระคริสต์ และเป็นมากกว่าการนำมนุษย์ออกจากความบาป กฎนี้ส่งผลต่อธุรกิจของคุณ ร่างกายของคุณ และทุกสิ่งที่คุณทำ ที่ทุกสิ่งเกี่ยวกับชีวิตของคุณจะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและทวีคูณ กฎแห่งชีวิตนี้จะทำงานเฉพาะผู้ที่อยู่ในพระคริสต์ คนที่บังเกิดใหม่ คนเหล่านั้นที่ปราศจากพระคริสต์ก็อยู่ภายใต้กฎฝ่ายวิญญาณของความบาปและความตาย ที่ซึ่งกฎหมายของโมเสสก็มีพื้นฐานจากกฎนั้น
ดังเช่นกฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตที่ทำให้เกิดชีวิตสำหรับทุกคนที่อยู่ในพระคริสต์ กฎแห่งความตายก็นำมาซึ่งการทำลาย การสูญสลาย การผูกมัด และความตายภายในผู้ที่มีชีวิตโดยปราศจากพระคริสต์ในโลกนี้ คนเหล่านั้นมีชีวิตที่ไม่มีความหวัง สรรเสริญพระเจ้า! เราได้บังเกิดใหม่แล้ว ตามพระคุณอันมากมายของพระเจ้าเข้าสู่ความหวังโดยการคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์จากความตาย (1 เปโตร 1:3) และกฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตนั้นทำงานอยู่ภายในเรา
จากเวลาที่พระคริสต์ได้เป็นขึ้นจากความตาย พระเจ้าได้หยุดที่จะนับความบาปของมนุษย์ (2 โครินธ์ 5:17-20) นี่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคริสตจักรเท่านั้น แต่เกี่ยวข้องกับทั้งโลกนี้! พระเยซูได้จ่ายราคาสำหรับความบาปของทั้งโลกนี้! พระเจ้าไม่ได้โกรธทุกคนอีกต่อไป สิ่งที่พระองค์ทรงตรัสในเวลานี้ก็คือ “มาและชื่นชมชีวิตในพระคริสต์!” เมื่อคุณยอมรับการเชื้อเชิญนี้และต้อนรับพระเยซูคริสต์ โดยอัตโนมัติ กฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์จะเริ่มต้นทำงานภายในคุณ คุณมีชีวิตนิรันดร์และธรรมชาติของพระเจ้าในวิญญาณของคุณ บัดนี้คุณสามารถรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงและดำเนินโดยกฎแห่งชีวิตนิรันดร์

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
ข้าพเจ้าเป็นชนชาติใหม่ในพระเยซูคริสต์ ข้าพเจ้าเดินในอิสรภาพอันยิ่งใหญ่ของพระบุตรของพระเจ้า ชื่นชมอย่างอิสระในมรดกของข้าพเจ้าในพระเยซูคริสต์ โดยได้รับการปลดปล่อยเป็นอิสระจากความบาป การผูกมัด และความตาย โดยกฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ฮาเลลูยา

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 8:21; 2 โครินธ์ 3:17


Comments are closed